هلمر: هیچ مردی حاضر نیست، شرف و آبروی خودش را فدای عشق کند. نورا: این کاریست که صدها و هزاران زن کرده اند.